Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce

Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházceZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHBANY,

okres Chomutov, příspěvková organizace

 

 

 

Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce

 

 Zápis k povinné školní docházce

 

Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a oznámí způsobem v místě obvyklým. O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy z podmínek stanovených v § 36 školského zákona.

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce

 

  1. K povinné školní docházce se přednostně přijímají děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu základní školy.
  2. Při nenaplnění kapacity základní školy dětmi dle bodu 1 těchto kritérií budou přijímány děti mimo školský obvod. Při převisu žádostí nad kapacitu školy rozhoduje transparentní losování.
  3. Pro školní rok 2021/2022 je kapacita 1. ročníku maximálně 25 žáků.

 

 

 

 

 

 

Ve Chbanech 24. 3. 2021                                                                             Mgr. Jiřina Kříčková

                                                                                                                         ředitelka školy