Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní jídelna > Vnitřní řád

Vnitřní řád

vnitřní řád ke stažení

Základní škola a Mateřská škola Chbany, příspěvková organizace,Chbany 20,43157 Chbany

IČO:70698368                                                                             

tel: +420 474 392 029

Vnitřní řád školní jídelny

I. Školní stravování

Pracovníci kuchyně se řídí danými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy a směrnicemi:

 • vyhláška č.107/2005 Sb. „ o školním stravování
 • vyhláška č. 410/2005 Sb. „o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení“
 • vyhláška č.602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.137/2004 Sb. „ o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných“
 • dále provozní řád, sanitární řád, pokyny pro pracovníky kuchyně, pracovní náplně, pokyny BOZP

Školní jídelna dodržuje

a) stanovený pitný režim

b) technologické postupy a normy při přípravě pokrmů

 • norma syrového masa
 • doba od dokončení tepelné úpravy jídla do výdeje
 • dodržování výživových norem

Do kuchyně mají přístup pouze zaměstnanci školní kuchyně s platným zdravotním průkazem

Ostatním osobám je do těchto prostorů zakázán.

II. Stravovací řád školní jídelny

 • Nutnou podmínkou školního stravování je nezbytná hygiena a bezpečnost, z uvedených důvodů jsou žáci povinni odkládat tašky na předem určené místo, kde je také zajištěn dohled
 • Dohled k zajištění bezpečnosti a hygieny při stravování ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci
 • Všichni strávníci jsou povinni dodržovat kázeň a pořádek, dbát pokynů pedagogického dozoru, dodržovat zásady slušného stolování
 • Strávníkům je vydáván kompletní oběd, včetně masa a příloh
 • Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého pokrmu a vráceni k dojídání
 • Nedojezené jídlo musí strávník vrátit společně s použitým nádobím na určené místo
 • Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti (výjimkou je ovoce, které je podáváno v celku jako - banán, jablko, pomeranč apod.
 • Do jídelny vstupují pouze ti, kteří se zde stravují a to pouze v době určené pro výdej dle časového rozpisu
 • Cizí strávníci, kteří odebírají stravu do jídlonosičů mají do jídelny vstup zakázán. Jídlonosiče jsou umístěny na místě k tomu určeném, kde si je může strávník dle stanoveného časového rozvrhu vyzvednout
 • Rodičům je vstup do školní jídelny zakázán. Výjimkou je odebrání oběda do jídlonosiče pro nemocného žáka v první den nemoci
 • Zaměstnanci školy mají nárok během pracovní doby na jedno hlavní jídlo

Časový rozvrh pro výdej stravy

 

přesnídávka

oběd

svačina

Mateřská škola

8:30 – 9:00

11:15 – 11:45

14:00 - 14:30

Základní škola

 

12:00 – 12:30

 

Jídlonosiče (cizí str.)

 

11:30 – 12:00

 

Sazby za stravné

kategorie

přesnídávka

oběd

svačina

3-6 let

8

19

7

7-10 let

8

21

7

11- 14 let

 

23

 

Zaměstnanci školy

 

27

 

Cizí strávníci

 

45

 
 • Poplatky za stravné jsou hrazeny v hotovosti, formou záloh na stanovené období. Cena je určena dle počtu stravných dnů
 • Zálohy vybírá hlavní kuchařka, která má sepsanou hmotnou odpovědnost za svěřené hodnoty
 • Výběr hotovosti probíhá v časech 7 – 8 h a v 13- 15 h
 • Zálohy jsou splatné vždy koncem měsíce na měsíc následující, nejpozději však do 10 dne v daném stravovacím období
 • Pokud nebude stravné včas uhrazeno, může dojít k přerušení stravování dítěte po dobu, dokud nebude záloha a její dlužná část uhrazna
 • Zaměstnanci platí cenu stravného sníženou o příspěvek z FKSP, který je stanoven na 6,-Kč/porce

Přihlašování a odhlašování dítěte,žáka, strávníka

Pokud je strávník nepřítomen, je povinností zákonného zástupce tuto skutečnost neprodleně nahlásit hlavní kuchařce, nebo pedagogickému pracovníkovi nejpozději do 8:00h.

Pokud tak nebude učiněno, bude účtován poplatek v plné výši !!!

(zákonný zástupce může odebrat stravu první den nepřítomnosti do jídlonosiče)

Pokud bylo jídlo odhlášeno a strávník se chce opět přihlásit k odebírání stravy, musí tuto skutečnost nahlásit hlavní kuchařce, nebo pedagogovi nejpozději do 8:00 h v daný den, kdy chce stravu odebrat.

Kontakt pro odhlášení – přihlášení stravy:

+420 474 392 029 – ředitelka školy

+420 704 736 786 – hlavní kuchařka

III. Informace ke stravování dětí-žáků

„Učíme děti správným stravovacím návykům“

Tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku.

Ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce, zeleniny, ovocných a zeleninových salátů, luštěninových salátů a pomazánek, celozrnného pečiva a mléčných výrobků.

Je dodržován pitný režim – čaj ovocný, bylinný, s citrónem, nápoje s podílem ovocné složky, vitamínové nápoje (součástí pitného režimu není mléčný nápoj)

Pravidla pro tvorbu jídelního lístku

Podmínkou pro tvorbu jídelního lístku je plnění „spotřebního koše“

Spotřební koš je evidence jednotlivých složek stravy, aby byla dodržena předepsaná výživová norma (viz příloha). Jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost stravy.

Příloha: Výživové normy pro školní stravovaní

Průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech

 

Druh a množství vybraných potravin v g na strávníka a den

hlavní a doplňková jídla

Maso

Ryby

Mléko tekuté

Mléčné výr.

Tuky volné

Cukr volný

Zelenina celkem

Ovoce celkem

Brambory

Luštěniny

3-6 r. přesnídávka,

oběd,svačina

55

10

300

31

17

20

110

110

90

10

7-10 r. oběd

64

10

55

19

12

13

85

65

140

10

11-14 r. oběd

70

10

70

17

15

16

90

80

160

10

15-18 r. oběd

75

10

100

9

17

16

100

90

170

10

Příloha: Nutriční doporučení ke spotřebnímu koši (na 20 stravných dní)

Hlavní jídla

 • 3x drůbeží a králičí maso
 • 4x vepřové maso
 • 2-3x ryba
 • 4 x zeleninové bezmasé (včetně luštěninových bezmasých)
 • 2x sladké
 • Pro zbývající 4-5 dnů – se ND nestanovuje (pro hovězí, telecí, skopové, jehněčí, zvěřinu či další drůbeží a králičí)

Polévky

 • 12x zeleninová polévka
 • 3x-4x luštěninová
 • 4x-5x jiná polévka – ND ji nestanovuje (masový vývar, masový krém, přesnídávková s masem, drožďová, rybí, houbová)

Přílohy

 • obiloviny 7x, knedlíky max.2x

Jídelní lístek je sestavován na týden dopředu. Prezentace jídelníčku je zajištěna formou nástěnky nebo webového odkazu   http://zschbany.webgarden.cz/.

Ve Chbanech dne 2.5.2016

Zpracovala: Kamila Míchalová

Schválila: Mgr.Vlasta Kalánková

ředitelka školy